Služby
A. Daňová evidence


 • Průběžná kontace dokladů a zaúčtování do peněžního deníku
 • Průběžná evidence pohledávek a závazků
 • Vedení pokladní knihy
 • Evidence majetku
 • Kniha jízd
 • Ostatní operace dle potřeby

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd).

B. Účetnictví


 • Průběžná kontace dokladů a zaúčtování do hlavní knihy
 • Zpracování měsíční rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • Kalkulace DPH a daňového základu a příprava a zpracování daňového přiznání pro DPH
 • Zpracování seznamů operací podle dne jejich uskutečnění a podle účtů - účetní deník, hlavní kniha
 • Bankovní transakce dle potřeby
 • Uzavírání účtů na konci roku
 • Příprava roční účetní závěrky sestávající z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy v zákonem požadované formě
 • Další operace dle potřeby

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd).

C. Personalistika, mzdy pro malé a střední firmy


 • Výpočet jednotlivých měsíčních mezd a odměn
 • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění
 • Vyhotovení jednotlivých výplatních pásek
 • Vyhotovení měsíčních přehledů o výši pojistného a placených dávek sociálního pojištění
 • Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Výkaz vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou
 • Uzavření evidenčních listů důchodového pojištění
 • Vyhotovení ročních mzdových listů
 • Vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech na žádost zaměstnance
 • Roční zúčtování daňových záloh
 • Zastupování firmy při kontrolách SSZ a ZP na základě plné moci
D. Daně


 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani darovací
 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • Zastupování firmy při daňových kontrolách FÚ na základě plné moci